Difference: CommunicationInBiology (r4 vs. r3)

Medical Bioinformatics

Back to menu

Lezing Communicatie in de Biologie (Highlights Biomedische Wetenschappen)

 • Vakcode 1003
 • Admin. code FDBA
 • Studielast 4 ( EC)
 • Studiejaar 2010-2011 2011-2012
 • Periode(n) Semester 1 blok 3 ( 10-1-2011 10-1-2012 t/m 4-2-2011) 4-2-2012)
 • Onderwijsinstituut College of Science domein Levens- en Aardwetenschappen
 • Verzorgd door
  • Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)
  • Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen (SILS)
 • Inlichtingen prof. dr. M.A. Haring, Science Park 904 kamer C2.207, +31 20 5257663

Lecture

Bioinformatics: the enabling of data-driven biology (presentation to be added)
prof. dr. A.H.C. van Kampen (Antoine) Presentation (pptx; 49 Mbyte)
15 oktober 2010
REC, collegezaal A (AB.40)

prof. dr. A.H.C. van Kampen (Antoine)
18 oktober 2011
SP, collegezaal c1.110

a.h.vankampen@amc.uva.nl
020-5667096

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht van het vakgebied per bachelor door gastcolleges van specialisten uit hun studierichting: "Highlights" colleges.
 • Het verkrijgen van inzicht in de overeenkomsten en verschillen volgens welke diverse levensvormen zowel op cellulair als op organisme niveau hun omgeving waarnemen en dit omzetten in een cellulaire reactie of gedrag. Benadering van het thema signaaloverdracht vanuit mens, dier en plant. Naast een algemene beschrijving van de componenten van signaaloverdrachtketens, zal dieper ingegaan worden op zintuigsystemen en afweerprocessen. Hoe vindt signaaldetectie plaats en welke cellulaire processen worden als gevolg hiervan geactiveerd in het organisme? Hoe kun je met de huidige moleculaire kennis meer inzicht krijgen in het ontstaan van metabole ziektes en kanker?

Inhoud

In de "Highlights"colleges die gedurende het eerste semester gegeven worden, wordt per bachelor een overzicht gegeven van het vakgebied behorende bij de specifieke bachelor. Aansluitend op deze introductiecolleges wordt dieper ingegaan op het thema communicatie. De signalen waarvan organismen, organen en cellen gebruik maken om hun omgeving waar te nemen zullen behandeld worden vanuit het perspectief van de verschillende studierichtingen:

 • Biologie: De herkenning van ziekteverwekkers door planten.
 • Bio-medische wetenschappen: Het afweersysteem (immunologie) en ziekte (kanker).
 • Psychobiologie: Gedrag, zintuigen en de bijbehorende signaaloverdracht in de hersenen.

Onderwijsvorm

De onderwerpen worden middels (werk)colleges en een studierichting-specifiek practicum uitgediept. Aan het eind van de cursus zal in een mini-symposium door onderzoekers in de biologie, bio-medische wetenschappen en neurobiologie een impressie gegeven worden van het onderzoek in het behandelde vakgebied. Studenten zullen zich in het tutoraat voorbereiden op deelname aan de wetenschappelijke discussie tijdens het mini-symposium.

Presentatie hoorcollege

Presentatie Antoine van Kampen, 15 oktober 2010

View topic | View difference side by side | History: r6 < r5 < r4 < r3 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback