Back to menu

.
Biomedische basisprincipes (MIK1.2)
Studie: Medische Informatica (1ste jaar Bachelor)

In dit college wordt een eerste introductie van de bioinformatica gegeven. Tevens wordt in gegaan op de relatie met medische informatiekunde

Powerpoint presentations January 2013 (Antoine van Kampen):

Topic revision: r9 - 29 Sep 2014, PerryMoerland
 

http://wiki.bioinformaticslaboratory.nl/foswiki/bin/view/BioLab/WebHome Search
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback